Viktig seier for kvikksølvofre - Fagforbundet

Viktig seier for kvikksølvofre

Tannhelsesekretær
Illustrasjon (Foto: Arkiv: Fagforbundet)

Staten tapte. Høyesterett slår fast at kvikksølvskader er yrkesskade. – Nordsjø-dykkerne har fått sitt kvinnelige motstykke, sier Mette Nord.

- Dette er helt fantastisk, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, om avgjørelsen i Høyesterett. Høyesterett gir Fagforbundet medhold i at tannhelsesekretærer som har vært utsatt for kvikksølv, har fått yrkessykdom. Dermed har staten endelig tapt saken som de anket etter dommen i lagmannsretten i januar. Også lagmannsretten slo fast at den tidligere tannhelsesekretæren har en yrkessykdom som følge av kvikksølveksponeringen hun har vært utsatt for.

Kvinnelig motstykke til nordsjødykkerne

- At dette måtte gå helt til Høyesterett, er tragisk. Denne seieren har enormt stor betydning. Det viktigste er at tannhelsesekretærene nå har blitt trodd. Det har ikke vært lett å få gjennomslag for at kvinner som får skader og plager av jobben sin, også har rett til yrkesskadeerstatning. Dette kan sammenliknes med løsemiddelsaken og nordsjødykkerne fra de mannsdominerte delene av arbeidslivet. Det handler om å bli trodd, respektert og verdsatt, understreker Mette Nord.

Gjelder mange

Dommen er prinsipielt viktig. Forbundsadvokatene har omkring 100 saker for medlemmer som har fått helseskader av kvikksølv, og som venter på avgjørelse om yrkesskadeerstatning. Dommen i Høyesterett gir en prinsipiell avklaring på lovtolkningen i disse yrkesskadesakene.

– Vi har fått en grundig og god dom som vi mener gir prinsipielle avklaringer som både har betydning for yrkessykdomssaker generelt, men også gir en viktig og prinsipiell avklaring i kvikksølvsakene, sier Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby. Hun har ført saken for Bertha Regine Serigstad gjennom trygderetten, lagmannsretten og helt til Høyesterett.

Høyesterettsdommen gir en god avklaring på den generelle forståelsen av folketrygdlovens yrkessykdomsbestemmelser, og avklarer vilkårene og vurderingstema etter § 13-4, andre ledd, bokstav a. Når det gjelder bokstav a, som går på krav om at sykdomsbildet skal være karakteristisk, og som fem medlemmer i Trygderetten brukte til å avslå samtlige kvikksølvsaker i den såkalte «femmedlemskjennelsen», sier Høyesterett: «Femmedlemskjennelsen samsvarer følgelig ikke med det som er allment akseptert medisinsk viten i dag.»

Sakene må vurderes på nytt

– Dette innebærer etter min oppfatning at samtlige tannhelsesekretærer må få sine saker vurdert på nytt i lys av denne viktige avklaringen fra Høyesterett, som dokumenterer hva som er allment anerkjent medisinsk viten når det gjelder tannhelsesekretærer og eksponering av kvikksølv og hvilket sykdomsbilde dette kan gi. Vi må kunne forvente at Staten på eget initiativ tar opp sakene igjen. Vi må også forvente at disse sakene prioriteres særskilt slik at disse kvinnene slipper å vente nye år i trygdesystemet. Vi må også kunne forvente at forsikringsselskapene vil legge samme vurdering til grunn i de sakene som er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven, sier Rønning-Aaby.

Får erstatning i julegave

Fagforbundet fikk fullt medhold og får dekket alle sine saksomkostninger. Tidligere tannhelsesekretær Bertha Regine Serigstad har frontet saken. 

– Saken har vært en tung bør for henne i mange år, sier Rønning-Aaby.

Serigstad får nå beregnet uførepensjonen på en gunstigere måte, noe som også vil gi utslag på alderspensjonen. I tillegg får hun utmålt en mén-erstatning på mellom 85.000 og 255.000 kroner, skriver Fagbladet.

Rettskjennelsen får konsekvenser for alle de tannhelsesekretærene som har knadd kvikksølv og daglig gått i kvikksølvdamp på jobben sin. Arbeidet med å beregne hvor mye staten skylder hver enkelt tannhelsesekretær, starter nå. Erstatningen kan variere avhengig av arbeidslengde, arbeidsplassens forsikring og om arbeidstakeren var fagorganisert, skriver Fagbladet

Bertha Regine vant mot Nav (Stavanger Aftenblad)

Last ned Fagforbundets pressemelding

Les mer om saka på forbundsadvokatenes nettsider

Last Høyesterettsdommen om kvikksølvsaken