Jan Davidsen tror på medlemmene - Fagforbundet

Jan Davidsen tror på medlemmene

TV2s sykehjemsundersøkelse: – Vi både tror på og støtter medlemmer og tillitsvalgte som har uttalt seg, sier Jan Davidsen.

– Vi trekker selvsagt ikke svarene fra deltakerne i undersøkelsen i tvil. Medlemmene våre opplever situasjonen i sykehjemmene på kroppen og er de vi skal lytte til for å få en best mulig eldreomsorg, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.  

Det Fagforbundet stiller seg kritisk til er TV2s undersøkelse om situasjonen i eldreomsorgen.

– Fagforbundet mener at spørsmålsstillingene og svaralternativene gir et svart-hvitt bilde og ikke får fram den generelle situasjonen. Medlemmene våre og alle ansatte i eldreomsorgen gjør en fantastisk innsats, sier Davidsen.

Når pleierne direkte blir spurt: "Får de eldre på dette sykehjemmet det du oppfatter som verdig behandling?" svarer 81,6 prosent av pleierne ja. TV2 snur dette på hodet og påstår at ca. 20 prosent av pleierne mener at sykehjemmet de selv jobber på gir uverdig behandling. Det står også i sterk kontrast til TV2s påstand om at to av tre sykehjemsansatte mener de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser.

– Vi har god dialog med medlemmene og Fagforbundet deltar aktivt i mange prosjekter for å bedre kvaliteten i norske sykehjem, påpeker Davidsen.

Dette er prosjektene Fagforbundet deltar i:

Verdighetsenteret

Fagforbundet har siden 2008 samarbeidet med Verdighetsenteret i Bergen, som arbeider for en verdig omsorg for gamle. Fagforbundets samarbeid med senteret innebærer en årlig støtte på 3 millioner kroner som bidrag til senterets to opplæringsprogram for ansatte innen eldreomsorgen; ”Omsorg ved livets slutt” og ”Frivillighetskoordinering i eldreomsorg”.

Kreativ Omsorg

Kreativ Omsorg er en årlig konferanse/møtested for deling av ideer, kreative løsninger, dialog, refleksjon og kunnskapsutvikling. Fagforbundet har arrangert denne konferansen årlig siden 2004. Omlag 200 deltakere fra hele landet deltar på konferansen, som takket være økonomisk støtte fra arrangørgruppen kan tilbys til en lav pris. Gode samarbeidspartnere i arrangørgruppen er; Helsedirektoratet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og fra 2013 også Norges jeger- og fiskeforbund.

 Hele Norges Helsefagarbeider

Med målsetting å medvirke til rekruttering til yrket, skape positiv oppmerksomhet rundt yrket og fortelle gode historier om flinke folk som trives i jobbene sine, gjennomførte Fagforbundet i 2011 prosjektet Hele Norges Helsefagarbeider. Blant 200 sterke kandidater fra hele landet, ble Unni Granberg Selte utpekt som vinner. Hun er hjelpepleier og jobber som nattevakt i Hole kommune i Buskerud. Hun vant gratis deltakelse i utdanningsprogrammet ”Omsorg ved livets slutt” ved Verdighetsenteret i Bergen.

Yrkes-NM, EuroSkills og WorldSkills

Yrkeskonkurranser er en fin måte å engasjere ungdom og medvirke til økt oppmerksomhet om mange viktige yrker i samfunnet. Fagforbundet deltar i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser i med flere fag; ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider og sist men ikke minst helsearbeiderfaget. I samarbeid med Helsedirektoratet har Fagforbundet siden 2010 arbeidet målrettet og i tett samarbeid med ”Bli Helsefagarbeider”-prosjektet i regi av KS for å styrke rekrutteringa til helsearbeiderfaget ved deltakelse i yrkeskonkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Saman om ein betre kommune

110 kommunar er nå med i det nasjonale utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune". Disse får støtte til arbeidet sitt med å redusere sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, øke kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedre omdømmet til kommunen. Ett av satsingsområdene er eldreomsorgen, hvor Fagforbundet sentralt og lokalt medvirker til styrke kvaliteten på tjenestene.

Fag- og yrkesopplæringa

Fagforbundet er blant annet representert i Faglig råd for helse- og oppvekstfag, som står sentralt i utvikling av yrkesfagene, - herunder helsearbeiderfaget.

Vi er også representert i Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, som arbeider særskilt med utvikling av videreutdanninger blant annet for helsefagarbeidere, som for eksempel arbeider innen eldreomsorgen. Aktuelle fagplaner som er nyutviklet/omarbeidet i den senere tid er ”Helse, aldring og aktiv omsorg”, ”Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols”, ”Kreftomsorg og lindrende pleie” og ”Rehabilitering”.

Myskja-skolen

Fagforbundet støtter Fagakademiets  kurslederopplæring for ”Musikk som miljøbehandling i eldreomsorgen”. Dette er en del av ”Myskjaskolen”, - som også tilbyr temaene ”Næring og ernæring” samt ”Berøring og kommunikasjon”.

Etikk

Fagforbundet har siden 2007 deltatt i samarbeidsprosjektet: ”Samarbeid om etisk kompetanseheving i kommunene”, som har som mål å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse- sosial og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk refleksjon i tjenestene. Fagforbundet har blant annet utviklet dialogkort med eksempler på etiske dilemmaer som hjelpemiddel til etisk refleksjon innen eldreomsorgen. Våre etiske retningslinjer benyttes også i utdanningen av helsefagarbeidere.

Varsling

Fagforbundet har utviklet heftet ”Stopp opp – si fra?” om avviksmelding og varsling i helse- og sosialtjenestene. Heftet kan være til hjelp for tillitsvalgte i situasjoner der tjenestekvaliteten eller arbeidsmiljøforholdene er under press, og det forekommer avvik fra faglig forsvarlig standard og/eller arbeidsmiljøbestemmelsene.

Legemiddelhåndtering

Fagforbundet har i mange år påtatt seg et ansvar for å gi sine medlemmer materiell til bruk ved opplæring i legemiddelhåndtering. Det foreligger både et opplæringshefte (stor etterspørsel i en årrekke) og første versjon av et e-læringskurs.

Utvikling av opplærings-/faghefter

Fagforbundet utvikler faghefter for sine yrker. Aktuelle for eldreomsorgen er blant andre: ”Miljøarbeid for bedre hverdag – demens”, ”Konflikthåndtering” ”Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven”.

Fagstiger

Fagforbundet har en ordning med fagstige/klinisk fagstige for alle yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial.