Bør vi konkurranseutsette drift av sykehjem? - Fagforbundet

Bør vi konkurranseutsette drift av sykehjem?

Grunnen til at Oslo driver private sykehjem effektivt er at grunnbemanningen er lavere enn i resten av landet, skriver forskere fra NOVA i en kronikk på nrk.no

I debatten om konkurranseutsetting vises det ofte til rapportene som er utarbeidet av NHO Service. Rapportene baserer seg på KOSTRA-data, som er data som kommunene rapporterer til SSB, samt data fra kommersielle sykehjem i Oslo og Bergen. KOSTRA-dataene har flere metodiske svakheter, og bør tolkes med varsomhet. Det er også problematisk at det gjøres sammenligninger mellom store kommersielt drevne sykehjem i landets to største byer og små kommunale sykehjem i mindre kommuner.

NHO-rapportene unnlater å opplyse om at anslagene ikke justerer for størrelse på sykehjem og avdeling, noe som er meget uheldig ettersom større enheter er vesentlig rimeligere i drift enn mindre enheter. Dermed kan små kommuner bli forledet til å tro at de kan spare store beløp på å la kommersielle overta driften av sykehjemmene.

Merutgifter

Forskerne Anders Kvale Havig og Heidi Gautun fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring), gjør også oppmerksomme på merutgiftene som følger i kjølvannet av privatisering.

Kommuner har også blitt belastet med merarbeid på grunn av uforutsette hendelser i kontraktsperioden. Et eksempel som har fått omtale i media er Vinderen sykehjem i Oslo, hvor det kommersielle selskapet uten forvarsel sa opp avtalen etter seks måneders drift. Dette resulterte i at kommunen fikk et tap på flere millioner.

Les hele kronikken på nrk.no