Kvalitet, ikke privatisering - Fagforbundet

Kvalitet, ikke privatisering

Fagforbundet Oslo er mot at fellesskapets tjenester, fra parkvedlikehold til barnevern og eldreomsorg, skifter eierskap til profittorienterte selskaper gjennom konkurranseutsetting og privatisering. Les fylkesmøtets uttalelse om privatisering.

KVALITET, IKKE PRIVATISERING

Fagforbundet Oslo er mot at fellesskapets tjenester, fra parkvedlikehold til barnevern og eldreomsorg, skifter eierskap til profittorienterte selskaper gjennom konkurranseutsetting og privatisering. Vi har stått fremst i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting i flere tiår, og har høstet bitre erfaringer av privatiseringen av Oslo kommune siden begynnelsen av 90-tallet, Nå har privatiseringen av byen vår skutt fart i ett tempo som ikke kjenner sidestykke. Fagforbundet Oslo mener denne utviklingen er uakseptabel. Privatiseringen må stoppes og privatiserte tjenester må rekommunaliseres.

Privatiseringen skjer på flere fronter. Noen tjenester er helprivatisert som renovasjon, parkvedlikehold og veivedlikehold. Eldreomsorgen er i større og større grad privat. I 2015 vil Oslo kommune ha flere private enn kommunale sykehjem, og private selskaper har vokst seg store i hjemmetjenesten i bydelene.

Samtidig åpner byrådet nye områder for privatisering. Oslo kommune skal i 2013 selge ti barnehager til private. Samtidig skal ytterligere sju offentlige barnehager konkurranseutsettes de neste to årene. I tillegg vil Oslo-byrådet privatisere Unibuss, 02180, sykehjemsbyggene og en rekke andre virksomheter vurderes konkurranse-utsatt. I februar ble det også kjent at Oslo krisesenter skal konkurranseutsettes.

I tillegg kommer den skjulte privatiseringen av blant annet renhold og andre støttefunksjoner gjennom rammeavtaler, økt bruk av såkalt ”offentlig-privat samarbeid” (OPS) der kommunen skal la private bygge nye institusjoner og kommunen skal leie dem tilbake. Som om ikke det er nok vil de borgerlige politikerne i Oslo selge eiendommer for ytterligere 120 millioner i år. Det private sugerøret i kommunekassa har aldri vært større. Fagforbundet Oslo mener det er på høy tid med en stopp i privatiseringa av kommunen.

Kvaliteten blir dårligere

Vi vet at vi står overfor store utfordringer i omsorgssektoren i Oslo. Fagforbundet Oslo er dypt bekymret for bemanningssituasjonen, manglende språkmiljø og kompetanseutvikling av ansatte i omsorgssektoren.  Kommunen har sagt opp grunnbemanningsavtalen som sikret en anstendig bemanning i barnehagen, og det er altfor trange vikarbudsjetter. Vi ser for få og for små tiltak for kvalitetsutvikling av eldreomsorgen og barnehagene.  Den viktigste faktoren for kvalitet i omsorgssektoren er bemanning. Nok folk på jobb, med riktig kompetanse.

Byrådet har tidligere sagt at konkurranse skaper kvalitet når man lærer av hverandre. Det vi har erfart er at når byrådet overlater tjenester til private får kommunen mindre innflytelse, mindre kunnskap og mindre kontroll på tjenesten som tilbys. Byrådet mister muligheten til systematisk kartlegging og arenaer for læring forsvinner gjennom konkurranseutsetting. Det er grenser for hva man kan pålegge gjennom anbud og styringsdokumenter. Offentligheten får aldri innsyn i hvorfor det ene selskapet vinner på bekostning av et annet. Det er en forretningshemmelighet. I tillegg viser erfaringene fra konkurranseutsetting av sykehjem at de private anbudene monopoliseres, de ideelle aktørene skvises ut og vi får noen store konsern igjen som bytter på å vinne anbudene. Dette er gjerne selskaper som tar ut store overskudd på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Samtidig ser vi at oppfølging av anbud og kontrakter ikke er god nok. I 2011 viste kommunens egen revisjonsrapport av selskaper som hadde rammekontrakt med Oslo kommune på renhold at tretten av fjorten selskaper begikk avtalebrudd. I ti tilfeller avdekket man mangler på tjenestepensjon, arbeidsavtaler, brudd på arbeidstidsbestemmelsene, lavere timelønn enn tariffavtale, manglende overtidsbetaling, manglende skattetrekk og skattekort, feil utbetaling av feriepenger, feil vedrørende betaling og timetall, feil i fakturering og prisjustering og feil vedrørerende forskudstrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Vi mener drift i egenregi er den beste garantien mot sosial dumping og for kvalitetsarbeid.

Rammer ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Konkurranseutsettinger og privatiseringer rammer de ansatte hardt, uavhengig av område. Vår erfaring er at konkurranseutsetting og privatisering fører til mer ustabil arbeidskraft, dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. I ytterste konsekvens medfører konkurser eller tapte konkurranser at mange mister jobben. I Oslo avgjøres hvilket selskap som vinner anbud på omsorgstjenester av hvilket selskap som har de laveste lønns- og pensjonskostnadene.  Slik blir det uansett hvordan byrådet vekter et anbud, fordi det er lønns- og pensjonskostnadene som utgjør 80 % av driften. Fagforbundet Oslo krever at anstendig lønn og pensjon skal inn i alle offentlige anbud og kontrakter. Dette vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping.

Pulveriserer det politiske ansvaret

Privatiseringa pulveriserer det politiske ansvaret, og i Oslo gjennomføres privatiseringa uten kontroll. Vi ser at politikerne skylder på selskapene og fraskriver seg ansvaret for politikken som føres. Det er sterkt urovekkende at det er media som avdekker skandale etter skandale, og ikke byrådet selv som er ansvarlige for privatiseringa.  Politikere er i liten grad direkte involvert i selve gjennomføringen av privatiseringa, men overlater anbud, kontraktsinngåelse og oppfølging til administrasjonen. Fagforbundet ser med bekymring på at samme administrasjon, og samme person, kan ha ansvaret for alle deler av denne prosessen opp mot et fåtall private leverandører. Uklare skiller i administrasjonen knyttet til anskaffelse og kontraktsoppfølging bidrar til manglende gjennomsiktighet. Det er god grunn til å stille spørsmål ved hvor uavhengig kontraktsoppfølgingen opp mot de involverte selskapene er.

Offentlig-privat samarbeid (OPS) og salg av eiendom

Oslo kommune gjennomfører i økende grad byggeprosjekter som OPS. Erfaringene både fra Norge og utlandet, der man har drevet med slike kontrakter i snart tjue år, viser at OPS-prosjekter så godt som alltid er dyrere. Når man likevel har brukt dette har dette i hovedsak vært ut fra ønsket om å begrense den bokførte offentlige gjeld i regnskapene. Fagforbundet Oslo er sterkt bekymret for at kommunen får økte kostnader på sikt som følge av byrådets salg av kommunal eiendom, og bruk av OPS for å leie lokaler tilbake. Fagforbundet Oslo mener kommunen er best tjent med å eie byggene sine selv.

Ustabilt eierskap, multinasjonale selskaper og sugerør til skatteparadiser

Når svenske Carema, som inntil nylig drev flere sykehjem i Norge, i 2009 hentet ut 315 millioner i overskudd, så er det faktisk betalt av skattebetalerne. De kunne vært brukt annerledes dersom sykehjemmene og omsorgstjenestene var drevet i egenregi. Eksemplene på nasjonale og internasjonale omsorgsprofitører er mange, dessverre. Vi vet at skatteunndragelser er en av de største utfordringene for velferdsstaten, samtidig ser vi at mange av selskapene som er inne i anbud i Oslo kommune er etablert i skatteparadiser.

I tillegg har anbudsvinnerne gjennomgående et ustabilt eierskap. Omsorgsselskaper er handelsvare. Det er snarere unntaket enn regelen at et selskap som vinner et anbud er det samme selskapet som avslutter anbudet i sykehjemssektoren. Det er enten kjøpt opp, gått konkurs eller trukket seg fra driften i løpet av perioden. Vi har hatt Adecco-skandalen på Ammerudlunden, vi har sett at flere store selskaper har trukket seg ut av markedet på dagen, og vi har sett at de ideelle organisasjonene er under press. Det brukes mye ressurser på å rydde opp etter skandaler. Det har tatt over to år å rydde opp etter skandalen på Ammerudlunden, Parat Omsorg AS satte brukere på døra på dagen, og kommunen må gjennom rettssaker som med Barnehagegruppen.

Fagforbundet Oslo krever en gjennomgang av kostnadene ved privatisering og konkurranseutsetting, som tar opp i seg kostnadene ved hele prosessen, og regningene kommunen må gjøre opp i etterkant.

Skjult privatisering

Gjennom rammeavtaler privatiserer Oslo kommune mange tjenester uten reell medbestemmelse og politisk behandling. Dette er veldig tydelig innenfor renhold. Fagforbundet Oslo krever at alle privatiseringer og konkurranseutsettinger skal behandles politisk og med de ansattes organisasjoner i tråd med avtaleverket.

Stopp privatiseringa

Fagforbundet har gjennom lang tid jobbet med å utvikle alternativer til privatisering og konkurranseutsetting. Vårt svar er samarbeid og utvikling innenfor sektorer og virksomheter til beste for innbyggerne. Vi vet at vi står overfor store utfordringer i omsorgssektoren i Oslo. Fagforbundet Oslo er dypt bekymret for bemanningssituasjonen, manglende språkopplæring og kompetanseutvikling av ansatte. Vi ser for få og for små tiltak for kvalitetsutvikling av eldreomsorgen og barnehagene.  Den viktigste faktoren for kvalitet i omsorgssektoren er bemanning. Byrådet mener at bemanning ikke er et problem, men både ansatte og brukere melder stadig om at det er for få folk på jobb på sykehjem og i barnehager.

Fagforbundet mener at drift i egen regi, der politikere, administrasjon, ansattes tillitsvalgte sammen arbeider for å utvikle gode tilbud og tjenester til innbyggerne er det beste alternativet til privatisering, konkurranseutsetting og sosial dumping. Et av de beste virkemidlene mot privatisering og konkurranseutsetting er at brukerne, pårørende, de ansatte, kort sagt innbyggerne er fornøyde med de offentlige tjenestene. Trepartssamarbeid er et samarbeid der politikere, administrasjon, ansatte og deres tillitsvalgte er i dialog med innbyggerne og definerer hva som skal være innholdet i tjenestene. Dette bidrar til å utvikle gode tjenester i tråd med hva Oslos innbyggere fortjener.