Fylkesmøtet vedtok mål og tiltak for Fagforbundet Oslo fram til 2015 - Fagforbundet

Fylkesmøtet vedtok mål og tiltak for Fagforbundet Oslo fram til 2015

Fylkesleder Mari Sanden innledet om hva som blir våre hovedutfordringer. Vi er midt inne i etableringen av de nye fagforeningene i 2013 og 2014, og dette vil prege Fagforbundet Oslo de neste årene. Målet er å styrke slagkraften vår, styrke forbindelseslinjene ut til medlemmene, og være mer synlig ute på arbeidsplassene. Mari trakk også fram verving som elementært for å beholde vår innflytelse, og det dreier seg om å inkludere hele vårt organisasjonsområde, og det er mange yrkesgrupper hvor vi har mye å hente.

Den politiske hverdagen til Fagforbundet Oslo er preget av konkurranseutsetting og oppsplitting. Vi forholder oss til fler og fler arbeidsgivere, sa Mari Sanden i sin innledning. - Vi har hatt streik i NHO-området, og vet at dette er en forsmak på hvordan den politiske kampen blir på ett tariffområde hvor vi møter en aggressiv arbeidsgiver. Vi har sett at vi må vise muskler for å nå fram med prinsipielle krav. Da må Fagforbundet stille opp med hele sin bredde. Vi vet at i vårt organisasjonsområde er ingen områder forskånet for konkurranseutsetting i framtida.

Hele og faste stillinger blir en sentral politisk kamp de neste årene. Mari trakk fram at det er en merkverdighet at det bare er i de kvinnedominerte yrkene at det er vanskelig å få en turnusordning til å gå opp. Fagforbundet har tariffbestemmelser vi ikke bruker fullt ut, og vi må ta diskusjonen også med våre egne medlemmer at vi er nødt til å legge til grunn ett arbeidsliv som er regulert etter hele, faste stillinger, med mulighet for livsfaseregulert arbeidstid. Det er en slik organisering som sikrer kvalitet på tjenestene, og nødvendige tariffesta rettigheter og inntektsgrunnlag for våre medlemmer. Vi skal fronte kampen for tryggheten i å vite hvem du jobber med, at de som du jobber med kjenner kollegaen og kjenner brukerne.

Hun trakk også fram at Fagforbundet Oslo må fortsette å jobbe med generell politisk bevisstgjøring av medlemmer og tillitsvalgte, spesielt i forhold til Stortingsvalget høsten 2013. I Oslo er det ett godt samarbeidsklima for å bygge allianser i vårt politiske arbeid, hvorogså LO i Oslo koordinerer arbeidet i flere saker. Vi skal fortsatt bidra til å bekjempe alle former for privatisering og konkurranseutsetting, samtidig som vi skal organisere og jobbe for bedre lønns-og arbeidsvilkår for våre medlemmer i privat sektor. Vi skal aldri glemme at det er systemet vi kjemper mot fordi det er ett angrep på gode offentlige tjenester og våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.