Fagforbundet Oslo krever ett mer offensivt byråd i integreringspolitikken - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo krever ett mer offensivt byråd i integreringspolitikken

Fagforbundet Oslo stilte til høring i Finanskomiteen ang kommunens arbeid med mangfold "oXLo" i forrige uke. Fagforbundet Oslo ønsker en langt mer offensiv arbeidsgiverpolitikk på områder som språkopplæring og jobbtrening.

Fra Fagforbundet Oslo møtte likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget Anna Elisabeth Uran og leder i Fagforbundet Grünerløkka, Siri Follerås.med nesten 37 000 medlemmer i ryggen sitter  Fagforbundet Oslo inne med mye erfaring i integreringssarbeid når det gjelder deres arbeidsplass og utviklingen av samfunnet.

I denne høringen la vi vekt på arbeid og Oslo kommune som arbeidsgiver, i forhold til byrådssak 152/12:

 

Arbeidsutprøving og mulighet for fast ansettelse.

Oslo kommune er en stor arbeidsgiver, med stort ansvar men også store muligheter. Ved å tilrettelegge for blant annet språkopplæring og jobbtrening, gjør en integrering og opplevelsen av å yte til fellesskapet større.

I byrådssaken skrives det at begrensninger i Arbeidsmiljøloven i forhold til midlertidig ansettelse er til hinder for å få til arbeidsutprøving. Dette mener Fagforbundet Oslo blir et feil fokus. Når en ser på antall midlertidige ansatte, i form av vikarer, ekstravakter osv, som er i Oslo kommune viser tallene tydelig at arbeidsgiver har store muligheter for å få prøvd ut folk.

Problemet er heller at alt for mange har problemer med å komme seg ut at arbeidsutprøving og inn i fast stilling.

I Sykehjemsetatens er det for eksempel ca 3 500 hjemler og omtrent 7 000 utbetalinger. I de tallene er det mye deltidsstillinger, men også mange som ikke har en fast stilling.

Det er flere prosjekt som er startet i bydeler, som dreier seg om arbeidsutprøving, blant annet i bydel Grünerløkka.

-          Oslo kommune må legge tilrette for at personer som blir tilbudt arbeidsutprøving fra for eksempel NAV kan ha framtidsutsikter for et fast ansettelsesforhold.

 

Språkkrav

Ved å sikre at alle ansatte kan kommunisere på norsk i jobben, sikrer en også i større grad kvaliteten. Dette er viktige tiltak for ansatte og brukere i Oslo kommune. Men en differensiering på hvilket nivå som trengs i de forskjellige jobbene må vurderes.

Vi har oppfattet at kommunen tilbyd sine ansatte kurs og prøve, og at dette i det vesentlige har fungert bra.

Et slikt krav om språkkompetanse må ikke få tilbakevirkende kraft. De som allerede er ansatt, går i vikariater og er tilkallingsvakter må få tilbud om kurs for å ta Norskprøve 3. Allerede etablerte arbeidsforhold vil ikke bli akseptert avsluttet med bakgrunn i dette kravet.   

Terskelen inn i arbeidslivet kan bli for høy for enkelte som ikke har denne prøven. Oslo kommune bør derfor vurdere om en også bør tilby andre innbyggere dette, for et mål omfremtidig arbeid i kommunen.

- Oslo kommune må legge til rette for at ansatte uten Norskprøve 3 får mulighet til å ta denne prøven.

- Oslo kommune må legge til rette for at innbyggere i Oslo må få mulighet til å ta Norskprøve 3.

- Arbeid for å få organisert språkopplæring på arbeidsplassene bør gjøres via partsammensatt arbeid.

 

Partsammensatt arbeid.

Fagforbundet Oslo mener at oXLo har et godt og viktig fokus. Men det kan til tider virke som om det er ildsjeler som driver dette framover.

For å lykkes mer og bredere, bør en styrke det partsammensatte arbeidet helt ut på arbeidsplassene. Det er partene som samarbeider til daglig som kjenner de ansatte, brukerne og utfordringene, som best kan finne de gode løsningene.

-  Vi ber om at det partsammensatte jobbinga styrkes i oXLo arbeidet.